زندگینامه علمی دکتر سراج زاده
سوابق تحصیلی دکتری: 1377، جامعه شناسي از دانشگاه اسكس (Essex) انگلستان کارشناسی ارشد: 1368، جامعه شناسي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس کارشناسی: 1364، پژوهشگری علوم اجتماعی، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي افتخارات 1372، استاد نمونه دانشگاه تربيت معلم. .1379، پژوهشگر برگزيده كنگره دين پژوهان كشور، قم. 1383، پژو هشگر برگزیده نهمین دوره جشنوارۀ پژوهش فرهنگی سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1384، پژوهشگر برتر چهارمین دورۀ آثار برتر در زمینۀ مواد مخدر و اعتیاد، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر ریاست جمهوری. سمت های اجرایی سوابق شغلی: پژوهشگر اقتصادي-اجتماعي در گروه اقتصاد شبكه 1 سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1360 تا 1368. مربی جامعه شناسي، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه تربيت معلم تهران، از سال 1368-1378. استادیار جامعه شناسي، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربيت معلم تهران، از سال 1378-1386. دانشیار جامعه شناسي، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربيت معلم تهران، از سال 1386. مدير گروه علوم اجتماعي دانشگاه تربيت معلم 1369 تا 1371 و 1378 تا 1380. معاون آموزشي دانشگاه تربيت معلم 1380 تا 1382. سایر فعالیت های حرفه ای: مشاور پژوهشي دفتر برنامه ريزي اجتماعی و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1378 تا 1384 عضو شورای علمی دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طرح ملی پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان از سال 1378 تا 1384. عضو شورای علمی طرح "پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان"، دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379، 1381، 1383 عضو هیات تحریریه مجلۀ انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1379 عضو شورای علمی گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1383 عضو هیات تحریریه مجلۀ نامه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال 1384 عضو هیات تحریریه مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران (ویژه نامه تخصصی علوم اجتماعی) از سال 1382 سردبیر مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران (ویژه نامه تخصصی علوم اجتماعی) از سال 1385 عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم از سال 1382-1384 مدیرگروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1385 عضو هیات مدیره و دبیر انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1385-1387 عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه از سال 1386 عضو کمیته جامعه شناسی شورای برنامه ریزی آموزش عالی از سال 1386 سردبیر مجله مطالعات اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1387 رئیس انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1387. زمینه های پژوهشی جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، بررسي مسائل اجتماعي ايران، جامعه شناسي دين، روش تحقیق در علوم اجتماعی. تدريس جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، بررسي مسائل اجتماعي ايران، جامعه شناسي دين، روش تحقیق در علوم اجتماعی. آثار منتشر شده کتاب های منتشر شده "نگرش ها و رفتار دانشجویان"، دفتربرنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهار 1383. " چالشهای دین و مدرنیته: مقالاتی جامعه شناختی در دینداری و سکولار شدن"، طرح نو، 1383، چاپ دوم 1385. مقاله هاي منتشر شده الف- مقاله هاي منتشر شده در مجله های علمی پژوهشی و ISI سابقه وقلمرو جامعه شناسي كار" مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، دوره جديد، سال اول، شماره 1، تابستان 1372. مواد مخدر: مسائل روش شناسي، مجله جامعه شناسي ايران، دوره چهارم شماره 1، بهار 1381. "پیمایش طولی: امکانات و مسائل روش شناحتی"، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم،‌ شماره 44 ، بهار 1383. "نیمه پنهان: گزارش دانش آموزان تهرانی از کجرفتاری های اجتماعی و دلالت های آن برای مدیریت فرهنگی"، پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی: ویزه نامه جامعه شناسی، شماره 41و 42، تهار و تابستان 1383. "بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی"، مجله علوم اجتماعی دانشگاه مشهد، شماره 4، زمستان 83، کار مشترک با سیروس صابر. "جلای وطن: بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج" مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت: ویزه نامه علوم اجتماعی، شماره 50 و 51، پاییز و زمستان 84. کار مشترک با دکتر فاطمه جواهری. "برابری گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه ای و نگرشی مرتبط با آن"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفتم شماره 2، تابستان 1385، کار مشترک با دکتر فاطمه جواهری. "مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی در سال تحصیلی 1382-1381"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25، تابستان 1386، کار مشترک با ایرج فیضی. "عوامل اجتماعی موثر بر مصرف تریاک و مشروبات الكلي در بين دانشجويان، نامه علوم اجتماعی، شماره 31 پاییز 1386، کار مشترک با ایرج فیضی. بررسی تفاوت های قومیتی دانشجویان از نظر فعالیت در کانون های فرهنگی دانشگاه ها، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، صال اول، شماره 2، تابستان 1387، کار مشترک با جمال ادهمی. "بررسی تفاوت های قومیتی دانشجویان از نظر فعالیت در کانون ای فرهنگی دانشگاه ها"، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، سال اول شماره 2، تابستان 1387، کار مشترک با جمال ادهمی. "مقایسه روش شناسانه سنجه های دینداری: دلالت های روش شناسانه کاربرد سه سنجه در یک جمعیت"، مجله جامعه شناسی ایران، زمستان 86 )، کار مشترک با محمدرضا پویافر. "بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم رنان در ایران"، مجله مطالعات زنان، سال 6 شماره 3 زمستان 1387، کار مشترک با افروز نوربخش. “Islam and Crime: The Moral Community of Muslims”, Journal of Islamic and Arabic Studies, (4), 2002. "Croyants non prtitiquants: la religiosite de la jeunesse iranienne et ses mplications pour la theorie de la secularisation", Social Compass, Vol. 49, No. 1: 111-132, March 2002. “Social Determinants of Seriousness of Crime: An Examination of a Muslim Sample”, Social Compass, Vol. 55, No. 4: 541-560, December 2008. ب- سایر مقالات "برسي ميزان شركت مردم در انتخابات بعد از انقلاب در شهرستانهاي كشور" سلسله مقالات، روزنامه سلام، 1369. "نگرشها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني و دلالتهاي آن براي نظريه سكولارشدن"، نمايه پزوهش، شماره 9 و 10، بهار و تابستان 1377. “اجتماع اخلاقي مسلمانان: بررسي جامعه شناسانه اثر باورهاي اسلامي بر ميزان جرم”، فصلنامه پژوهش، شماره سوم،‌تابستان 1379. “كاركردهاي آموزشي تشكل هاي دانشجويي”،‌ در نشريه كانونهاي دانشجويي: كاركردهاي آموزشي، اجتماعي، سياسي، دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، 1379. آمار جرائم و كجرفتاريها: بزرگنمايي چرا؟، دوران امروز، 13 بهمن 1379. “ضرورت يك رويكرد واقع گرا در مبارزه با مواد مخدر”، نوروز،‌ 13 تير 1380. اعتدال روح ايراني و تقارن نوروز و محرم، روزنامه بنيان، 26 اسفند 1380 بررسي تعريف عملياتي دينداري در پژوهشهاي اجتماعي، نامه پژوهش،سال پنجم، شماره 20 و 21 بهار و تابستان 1380، “ضعف جامعه شناسي دين علل داخلي دارد”، كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره 50-49، آبان و آذر 1381. "مقتضيات هنجاري علم مدرن و مسائل اجتماعي و فرهنگي دانشگاهها"، مجله فرهنگ اندیشه، سال دوم شماره ششم، تابستان 1382. "دانشجویان، مسئله مواد مخدر و زمینه و شرایط خانوادگی"، گزارش علمی منتشر شده به مناسبت روز جهانی خانواده، دفتربرنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهار 1383. "كنشگران مهم مورد علاقه و احترام دانشجويان در حوزه هاي مختلف كنش اجتماعي" فرهنگ عمومی"، بهار 1383. "تحول جرایم زنان در دو دهه اخیر (1380-1360)"، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم شماره 8 و 9، زمستان 85 و بهار 86، کار مشترک با افروز نوربخش. ج- مقالات ترجمه شده از انگلیسی به فارسی "مسلمانان در جامعه بريتانيا" (ترجمه) نامه پژوهش، ويژۀ غرب شناسي، سال 2، شماره 6 ، باييز 1376. "برخلاف جريان": نقد نظريه سكولارشدن (ترجمه) كيان، شماره 45، مهر و آبان 1377. مفهوم سكولاريزاسيون در پژوهشهاي تجربي (ترجمه)، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم،‌ شماره 30 و 31، پاییز و زمستان 1379. “سازگاري و ناسازگاري دين و دموكراسي: تجربة كليساي كاتوليك (ترجمه)، فصلنامه پژوهش، شماره 20، زمستان 1380. "سفر از جهان سکولار به جهان مقدس" (ترجمه مشترک با سید هادی سراج زاده)، نامۀ پژوهش فرهنگی، سال هشتم، دورۀ جدید، شمارۀ 7، پاییز 1382. "بازنگری دین و مدرنیته: دین عادی و دین گفتمانی"، (ترجمه) مجله آیین، شماره 5و 6، دی و اصفند 85. د- مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي علمي "مشاركت سياسي و توسغه" در سمينار جامعه شناسي و توسعه، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، أذر ماه 1370. “سكولاريسم و سكولار شدن: ميراث شريعتي”، همايش بازشناسي انديشه هاي دكتر شريعتي،‌ دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد، مهر 1379. “نيمه پنهان: گزارش نوجوانان تهران از كجروي هاي اجتماعي و دلالت هاي آن براي مديريت فرهنگي شهر”، همايش موازين توسعه و ضد توسعه فرهنگي-اجتماعي شهر تهران، سازمان فرهنگي-هنري شهرداري تهران، آبان 1380. “The Examination of Hirschi’s Social Control Theory in an Oriental Context”, British Society of Criminology , Conference, Keele, Britain, 17-21 July 2002. " بررسي گرايش هاي شغلي دانشجويان دانشگاههاي دولتي (غير پزشكي ) ايران "، همایش اشتغال و نظام آموزشی کشور، دانشگاه تربیت مدرس با همکاری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، 29 و 30 مهر 1382. “پژوهشهاي پيمايشي در شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و اعتياد“، مجموعه مقالات اولین همايش ملي آسيب هاي اجتماعي در ايران(خرداد ماه 1381)، جلد دوم: اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، تهران: انجمن جامعه شناسي ايران، 1383. "بررسی زمینه اجتماعی و نگرش ها و رفتار دانشجویان ممتاز"، دومین همایش ملی استعدادهای درحشان، دانشگاه اصفهان با همکاری معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، 9 و 10 اردیبهشت 1383. “Social Determinants of the Seriousness of Crime among Iranian Students”, European Society of Criminology , Conference, Amsterdam, Netherlands, 25-28 August 2004. بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر، سومین همایش سراسری اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی یزد، 7-9 بهمن 1383، با همکاری ایرج فیضی. میزان مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن، دومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس 12 و 13 اسفند 1383، با همکاری ایرج فیضی. شرکت در هفدهمین کنفرانس انجمن آسیایی شوراهای پژوهشی علوم اجتماعی (Association of Asian Social Science Research Councils AASSREC – ازرک) به عنوان نماینده انجمن جامعه شناسی ایران، 15 تا 18 مهر 1386 (27 تا 30 سپتامبر 2007) در شهر ناگویای ژاپن. کجروی های فرهنگی در بین دانشجویان و دلالت های آن: جرم، سبک زندگی، یا مقاومت، همایش ملی جوانان و آسیب های اجتماعی، دانشگاه شیراز، 4 و 5 اردیبهشت 1387، با همکاری مینا بابایی. “بررسی رابطه تاثیرپذیری از جهانی شدن با کجروی های فرهنگی”، همایش ملی جوانان و هویت ایرانی: همسازی عناصر دینی و ملی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، 29 آبان 1387، با همکاری مینا بابایی. “برسی مقایسه ای میزان و ترکیب جرم در استان های منطقه زاگرس جنوبی و رابطه آن با توسعه اقتصادی اجتماعی”، همایش اسیب های اجتماعی منطقه زاگرس جنوبی، انجمن جامعه شناسی شهرکرد، تیرماه 1388، با همکاری افروز نوربخش و معصوم آقازاده. طرح هاي پژوهشي ناظر طرح ملي بررسي تجربي دينداري نوجوانان كشور، اداره كل برنامه ريزي امور پرورشي وزارت آموزش و پرورش، 1379 ناظر طرح مشروعيت سياسي جمهوري اسلامي ايران،‌ دفتر آمار و برنامه ريزي وزارت ارشاد، 1379 ناظر طرح "تحول نامگذاري در بين قوميت هاي ايراني"، مؤسسه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد، 1380 مجری "طرح پیمایشی نگرش ها، رفتار، و آگاهی های دانشجویان دانشگاه های دولتی تحت پوشش وزارت علوم"، کار مشترک با خانم دکتر جواهری، دفتربرنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1382. مجری طرح "پنداشت ها و واقعیت ها: دانشجویان و مسئله مواد مخدر"، گزارش نهايي طرح شيوع شناسي مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاههاي دولتي تحت پوشش وزارت علوم، دفتربرنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهار 1383. مجری طرح "بررسي گرايش هاي فرهنگي اجتماعي و رفتار نابهنجار دانشجويان دانشگاه تهران"، کار مشترک با خانم دکتر جواهری، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، تابستان 1383. ناظر طرح "سنجه های دینداری"، سازمان تبلیغات اسلامی، 1385. مشاور طرح "شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در استان مرکزی"، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی، 1386. ناظر طرح "آزمون سنجه های دینداری در ایران"، سازمان تبلیغات اسلامی، 1386. مجری طرح "جرم و بزه دیده گی در شهر تهران"، در حال اجرا.